Quản lý giao dịch

Phần mềm quản lý thông tin giao dịch vào ra của hệ thống, các khoản thu, chi của doanh nghiệp. Quản ký khoản lương, hoa hồng của cán bộ nhân viên. Thống kê doanh thu, chi phí...

103.png

Liên hệ dùng thử phần mềm
Captcha