Quản lý khách hàng

Quản lý thông tin khách hàng:

- Thông tin liên hệ rõ ràng

- Nhu cầu khách hàng chi tiết

- Phân quyền nhân viên chăm sóc, quản lý chặt chẽ

- Lưu vết lịch sử thay đổi thông tin, chăm sóc đầy đủ

screenshot_1598409781.png

Danh sách thông tin khách hàng

 

screenshot_1598409847.png

Thông tin chi tiết về khách hàng

 
Liên hệ dùng thử phần mềm
Captcha